Používame súbory cookie na optimalizáciu našich webových stránok a služieb. Pre naše zásady navštívte sekciu obchodné podmienky.

Objednávať a pýtať sa môžete aj telefonicky na čísleTel +421 919 296 778  |  KONTAKT

Ako vyvesovať štátnej vlajky?

Základné pravidlá o používaní štátnych symbolov a vyvesovanie štátnej vlajky nájdeme v zákone č 352/2001 Z. z., V platnom znení, ktoré oi hovorí:

Štátna vlajka:

§ 7

 • (1) Štátnu vlajku vyvěšují oprávnené osoby uvedené v § 2 písm. a) až t) na budovách, v ktorých sídlia, pri príležitosti štátnych sviatkov, pri príležitostiach republikového významu vyhlásených Ministerstvom vnútra alebo príležitostiach miestneho významu vyhlásených krajom alebo obcou.
 • (2) Vlajková výzdoba sa začína spravidla v 16 hodín dňa predchádzajúceho a končí v 8 hodín dňa nasledujúceho po dni uvedenom v odseku 1.
 • (3) Pri príležitostiach uvedených v odseku 1 možno namiesto štátnej vlajky použiť jej napodobeninu s odlišným vzájomným pomerom šírky a dĺžky.
 • (4) Na budovách, v ktorých sídlia oprávnené osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), môže byť štátna vlajka vyvesená natrvalo.
 • (5) Štátnu vlajku môžu vyvesiť vedúci diplomatických misií a konzulárnych úradov Slovenskej republiky na služobných dopravných prostriedkoch, a to pri slávnostných príležitostiach a ak je to v krajine ich pôsobenia obvyklé.
 • (6) Ostatné fyzické a právnické osoby a organizačné zložky štátu môžu užiť štátnu vlajku vhodným a dôstojným spôsobom kedykoľvek.

§ 8

1. Vyvěšují Ak sa so štátnou vlajkou súčasne štátne vlajky iných štátov, umiestni sa štátna vlajka vždy na najčestnejšie miesto; to je z čelného pohľadu na objekt:

 • a) vľavo pri vyvesenie 2 štátnych vlajok,
 • b) uprostred pri vyvesenie nepárneho počtu štátnych vlajok, alebo
 • c) v prostrednej dvojici vľavo pri vyvesenia párneho počtu štátnych vlajok

2. Pravidlá stanovené v odseku 1 pri vyvesenie štátnej vlajky s inými vlajkami:

Ak vyvesujeme vysoký počet vlajok, je dobré dodržiavať medzinárodné zvyklosti, kedy je čestné miesto vľavo na počiatku radu a ostatne poradovým podľa abecedy. U medzinárodných podujatí, kde máme napríklad viac, ako 100 účastníkov sa početné miesto hľadá ťažko. Volíme potom alternatívu, že domáci vlajka umiestňuje ešte raz na koniec radu. Ak vyvesujeme vlajky aj iné ako štátne, potom sa podobné pravidlá vzťahujú aj na nich, pričom je nutné dodržať hierarchiu vlajok podľa ich druhov. Máme nasledujúce kombinácie vlajok:

 • 1. štátna vlajka (vlajky)
 • 2. vlajky členských štátov federáciou či iných vyšších územných celkov (v ČR krajov)
 • 3. vlajky nižších územno správnych celkov (napr. provincií v členských štátoch federáciou)
 • 4. vlajky obcí (bez rozdielu, ak ide o mesto alebo obec)
 • 5. vlajky mestských častí, obvodov
 • 6. vlajky medzinárodných organizácií
 • 7. vlajky organizácií
 • 8. vlajky firemné (nie reklamné)

Členské štáty EÚ dávajú svoju štátnu vlajku na čestné miesto, poradí:

 • 1. štátna vlajka
 • 2. vlajka EÚ
 • 3. vlajka regiónu
 • 4. vlajka departementu
 • 5. vlajka obce

§ 9

Pri užívaní štátnej vlajky musia byť dodržané tieto pravidlá:

 • a) pri vodorovnom umiestnení smeruje modrý klin vpravo pri čelnom pohľade na objekt, na ktorom je vlajka umiestnená; biela farba je vždy hore,
 • b) pri zvislom umiestnení je pri čelnom pohľade na objekt, na ktorom je štátna vlajka umiestnená, biela farba vždy vľavo a modrý klin smeruje vždy nadol,
 • c) štátna vlajka sa vyvesuje len na čelnej strane budovy,
 • d) štátna vlajka sa umiestňuje vždy v predsedníctve zhromaždenia, žrď pre štátnu vlajku sa umiestňuje vľavo od rečníckeho pultu pri čelnom pohľade na tento pult,
 • e) štátna vlajka nesmie byť použitá na zahalenie pomníka alebo dosky, ktoré majú byť odhalené,
 • f) vlajková žrď nesmie byť opatrená žiadnymi ozdobami a okrem štátnej vlajky na ňu nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka,
 • g) štátna vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušovania; pri vztyčovanie a pri snímaní sa štátna vlajka nesmie dotýkať zeme,
 • h) pri použití štátnej vlajky na znamenie smútku sa štátna vlajka spustí na pol žrde,
 • i) pri smútočných obradoch nesmie byť štátna vlajka spustená spolu s rakvou do hrobu alebo Žároviště,
 • j) na štátnej vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a nesmie byť zväzovanie do ružice,
 • k) štátna vlajka nesmie byť používaná v poškodenom alebo znečistenom stave.

Ukážky umiestnenie vlajky SR:

 • a) nepárny počet vlajok
 • b) párny počet vlajok
 • c) veľký počet vlajok

Vyvesovanie vlajok

Štátne vlajky vyvesovanie spolu s vlajkou Európskej únie. Vlajka SR je na čestnom mieste, na druhom je ďalší štátna vlajka a na treťom je vlajka Európskej únie.


Vyvesovanie vlajok 2

Ak máme párny počet vlajok - 3 štátne a 1 vlajka EÚ, potom vlajku SR umiestnime na najčastejším mieste, ďalšie miesta obsadia vlajky štátov v abecednom poradí a na poslednom mieste sa vyvesí vlajka EÚ.


Vyvesovanie vlajok 4

Ak máme párny počet vlajok, z ktorých 2 sú štátne, 1 je regionálna domáce a ďalšie regionálne cudzie potom je umiestňujeme podľa nasledujúceho plánu:


Vyvesovanie vlajok 4

Ak máme vlajku štátnej, krajskú a obecné potom sa umiestňujú v nasledujúcom poradí:


Vyvesovanie vlajok 5