Používame súbory cookie na optimalizáciu našich webových stránok a služieb. Pre naše zásady navštívte sekciu obchodné podmienky.

Objednávať a pýtať sa môžete aj telefonicky na čísleTel +421 919 296 778  |  KONTAKT

Obchodné podmienky


Obchodné podmienky spoločnosti Vlajky.EU sro, Radčina 497/22, Praha 6, 161 00

 1. Pokiaľ nie je v kúpnej alebo inej zmluve výslovne uvedené inak, platia pre vzájomné vzťahy Spoločnosti so zákazníkmi, kupujúcimi, záujemcovia o kúpu apod (ďalej len "Zákazník") tieto obchodné podmienky. Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami spoločnosti Vlajky.EU sro, IČO 285 11 042, so sídlom Radčina 497/22, Praha 6, 161 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 146903 (ďalej len "Spoločnosť").
 2. Ceny reklamných a iných predmetov v internetovej ponuke Spoločnosti prezentované na adrese www.vlajky.eu (ďalej len "Internetové stránky") sú vzhľadom k zákazkovej výrobe iba orientačné a vo väčšine prípadov je nutné na konkrétnu požiadavku cenu upraviť. Na základe dopytu Zákazníka bude spracovaná na príslušný výrobok kompletný cenová ponuka. Platnosť cenovej ponuky je 30 dní od jej zaslania Zákazníkovi. Všetky uvedené ceny sú bez DPH a dopravného alebo poštovného, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak.
 3. Tovarom sa rozumie vlajky, vlajočky, stojany, reklamné a iné predmety ponúkané na predaj na Internetových stránkach (ďalej len "Tovar").
 4. Pre štátne vlajky, vlajočky, stojany sú ceny konkrétnej špecifikácie uvedené na Internetových stránkach. Platnosť uvedených cien je k dátumu zverejnenia na Internetových stránkach Spoločnosti.
 5. V prípade objednávky Tovar v hodnote nad 750 EUR bez DPH je Spoločnosť oprávnená požadovať od Zákazníka zálohu vo výške 50 - 100% z celkovej kúpnej ceny objednaného Tovar
 6. Zálohová faktúra bude Zákazníkovi zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Zákazník je povinný potvrdiť Spoločnosti doručenie zálohovej faktúry. Splatnosť zálohovej faktúry je do 5-tich dní od jej odoslania Zákazníkovi. V prípade nezaplatenia zálohy v stanovenom termíne nebude objednaný Tovar Zákazníkovi dodaný a bude pozastavená jeho výroba, a to až do riadneho zaplatenia zálohovej faktúry. V prípade, že z výrobných dôvodov nemožno pozastaviť objednávku a výroba objednaného Tovar je už realizovaná, je Zákazník povinný Tovar odobrať. Záloha je požadovaná aj v prípade opakovanej zákazky, ak Zákazník vykonal platbu za predchádzajúci zákazku po termíne splatnosti.
 7. Splatnosť faktúr je 14 dní. Za každý deň omeškania sa účtuje penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky. V prípade čiastkových dodávok, sa každá takáto dodávka fakturuje samostatne pri odoslaní Tovar.
 8. Tovar v hodnote do 750 EUR bez DPH je Zákazníkom zasielaný výhradne prepravnou službou na dobierku. V prípade požiadavky na schválenie vzorky pred začatím výroby hradí Zákazník Spoločnosti týmto vzniknuté náklady v plnej výške.
 9. Ak má byť Tovar pre Zákazníka vyrobené na mieru, prebieha výroba podľa predlohy dodanej Zákazníkom. Výroba je realizovaná podľa technologických možností výroby a vlastností materiálov, následkom čoho môžu vzniknúť odchýlky v logu či farbe, ako výsledok technologického postupu výroby a vlastností použitých materiálov. V takom prípade nemožno Tovar reklamovať a Tovar je považované za bezchybný. Podobne aj vzorku tlače môže v porovnaní so sériovou výrobou vykazovať drobné odlišnosti danej použitými materiálmi a technologickým postupom.
 10. Pri výrobe konfekčných výrobkov (obrusov, obrúskov, záster a pod) môžu vzniknúť výrobky zaradené do 2. voľby či neštandardné voľby, vyznačujúci sa rôznymi chybami tlače. Na výrobky pre 2. voľbu poskytuje Spoločnosť zľavu 10% a na výrobky neštandardné voľby 30% z ceny výrobku. Množstvo týchto výrobkov nesmie prekročiť 7% z objednaného množstva Tovar. Väčšie množstvo môže byť dodaný iba po predchádzajúcom súhlasu Zákazníka.
 11. Zákazník odovzdá Spoločnosti pre zhotovenie Tovar podklady spracované v grafickom programe vo forme kriviek (vektorov) a farby stanovuje v systéme Pantone C, RAL alebo dodá farby na vzorke. Zákazník odoslaním objednávky berie na vedomie, že niektoré vyobrazenia môžu byť predmetom autorskoprávnej ochrany a že za jej prípadné porušenie nesie plnú zodpovednosť výhradne Zákazník.
 12. Spoločnosť zhotoví objednávku spravidla do 1 - 4 týždňov po obdržaní grafických podkladov a riadnej objednávky, poprípade obojstranne podpísanej zmluvy, ak bola spísaná. Podľa potreby je možné dohodnúť aj iný termín dodania Tovaru.
 13. Zmluvné strany súhlasia s toleranciou rozmerov a mechanicko-fyzikálnych hodnôt v rozsahu + / - 7%, ktorý je daná technickým zariadením, materiály a technologickými možnosťami výroby. Tolerancia v dodanom množstve je + / - 10%. Stálofarebnosť na svetle a poveternosti je daná použitou technológiou tlače alebo farbenie a textilnými farbami, rovnako ako spôsobom využitia a umiestnenie výrobku, a Spoločnosť neručí za farebnú stálosť Tovar.
 14. Tovar je Zákazníkovi dodávané prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Za meškanie alebo poškodenie vzniknuté vinou prepravcu nenesie Spoločnosť žiadnu zodpovednosť. Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu Tovar a ihneď na mieste prípadné poškodenie zapísať túto skutočnosť do prepravného listu alebo spísať zápis o poškodení zásielky. V prípade, že tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že prepravca nebude brať na neskoršie reklamácie zreteľ. Spoločnosť poskytne Zákazníkovi potrebné podklady pre uplatňovanie nárokov z vád dopravy voči dopravcovi. K prechodu nebezpečenstva škody na prepravcu dochádza okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi k preprave Zákazníkovi.
 15. Zákazník je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní. Zistené zjavné vady tovaru, ktoré existovali už pri kúpe, je povinný reklamovať u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená vždy písomne ??s popisom závady alebo osobnou návštevou centra Spoločnosti. Pri písomnej reklamácii je Zákazník povinný zaslať reklamovaný tovar poštou ako obyčajný balík, nie dobierkou, inak nebude Spoločnosťou prevzatý. Reklamáciu môže úspešne uplatniť iba vlastník výrobku.
 16. Pri kúpe Tovar je Zákazník-spotrebiteľ podľa povahy produktu oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od doručenia plnenia za dodržania podmienok ustanovených zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych noriem.
 17. U stožiarov je Zákazník povinný zabezpečiť, aby doklady určené na inštaláciu stožiarov spĺňal technické požiadavky a podmienky na tento podklad kladené, uvedené v návode priloženom k ??stožiaru. Spoločnosť nie je zodpovedná za správnosť a odbornosť inštalácie pätky stožiaru aj stožiaru, ktorú Zákazník vykonáva svojpomocne alebo s pomocou iných osôb na svoje náklady a Spoločnosť sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody takúto inštaláciou vzniknuté.
 18. Stožiare je nutné používať iba v súlade s návodmi na ich používanie a dokumentom, ktorý obsahuje prípustné rýchlosti vetra a odporúčané veľkosti vlajok, ktoré na nich môžu byť umiestnené. V prípade nedodržania odporúčaných veľkostí vlajok a rýchlosťou vetra, berie zákazník na vedomie, že jeho prípadná reklamácia nemusí byť uznaná za oprávnenú.
 19. Na štandardizované tovar poskytuje Spoločnosť záručnú dobu 24 mesiacov. U hliníkových stožiarov poskytuje Spoločnosť na telo stožiaru záručnú dobu 5 rokov a na ostatné komponenty mimo provazového vedenie 2 roky, u sklolaminátových stožiarov 10 rokov na telo stožiaru a na ostatné komponenty mimo provazového vedenie 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jej obvyklým užívaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na mechanické poškodenie, nesprávnu montáž, bežné opotrebenie a na úpravy alebo opravy vykonané neautorizovanými osobami.
 20. Spoločnosť nezodpovedá za chyby Tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na Zákazníka alebo prepravná spoločnosť. Spoločnosť takisto nezodpovedá za vady Tovar vzniknuté nevhodným umiestnením, popr. pôsobením nepriaznivých poveternostných podmienok. Prechod vlastníctva k Tovar zo Spoločnosti na Zákazníka nastáva dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 21. Spoločnosť je povinná zaslať Zákazníkovi tieto obchodné podmienky alebo odkaz na ne spoločne s ponukou. Zákazník odoslaním objednávky alebo podpisom zmluvy potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a že ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.
 22. Doba životnosti Tovar určeného pre vonkajšie použitie nie je stanovená žiadnou normou. Renomovaní európski výrobcovia uvádza obvyklú dobu životnosti 6-12 mesiacov. Doba životnosti vlajok je ovplyvnená najmä konkrétnym miestom vyvesenia a lokálnymi klimatickými podmienkami. Pri voľbe miesta vyvesenie vlajky je nutné dbať na to, aby vlajka mohla viať voľne a na nič nenarážala. Nepriaznivými klimatickými podmienkami sa rozumie silný nárazový vietor, dážď, námraza, smog a slnka. Pri búrlivom počasí a silnom nárazovom vetre alebo námraze je nutné vlajku dočasne zložiť. Dobu životnosti a dobrý vzhľad možno predĺžiť aj ich udržiavaním. Drobné ak zvo treba nechať opraviť a včasným vypraním predísť pokročilému ušpineniu, keď už nemôže byť dosiahnutý uspokojivý výsledok prania. Vlajky, zástavy a transparenty sú považované za spotrebný materiál, ktorý je potrebné obnovovať. Pri objednávaní preto odporúčame plánovať 2 sady na 1 rok.
 23. Stanovuje Ak kúpna zmluva alebo zmluva o dielo niečo iné ako tieto obchodné podmienky, použije sa príslušné ustanovenia takejto zmluvy.
 24. V prípade vzniku sporu platí pre jeho riešenie tieto obchodné podmienky, zmluvy uzavreté Zákazníkom a Spoločnosťou a právny poriadok Slovenskej republiky.
 25. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory budú riešiť prednostne dohodou. Na prejednanie a rozhodnutie prípadných sporov je príslušný miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah aj tieto obchodné podmienky sa riadia slovenským právom.
 26. Internetové stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky iných subjektov, za ktorých obsah nenesie Spoločnosť žiadnu zodpovednosť.
 27. Osobné údaje Zákazníkov sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov, v platnom znení a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).
 28. Spoločnosť zhromažďuje so súhlasom Zákazníkov osobné údaje Zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie.
 29. Osobné údaje Zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu Spoločnosti, najmä pre uľahčenie budúcich objednávok Zákazníkov, a nie sú poskytované tretím osobám.
 30. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov môže Zákazník odvolať, a to tak že zašle e-mailom žiadosť na info@vlajky.eu alebo túto skutočnosť oznámi Spoločnosti telefonicky.
 31. Zákazník zadaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a vyslovuje s nimi súhlas.
 32. Kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho, aby jeho osobné údaje odstránil zo svojej evidencie a nijako ich ďalej nevyužíval. Predávajúci je povinný jeho požiadavke vyhovieť, ak to neodporuje iným platným zákonom ČR.
 33. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

V Praze dne 16.03.2022

Obchodné podmienky môžete tiež stiahnuť tu (PDF).